Představení firmy

Firma byla založena v roce 1995 a po celou dobu své činnosti se zabývá podnikáním v oblasti odpadového hospodářství. RELIMEX sídlí v Praze, ale veškeré činnosti jsou od vzniku firmy provozovány v areálu provozovny v Martinově - Zárybech asi 3 km od Brandýsa nad Labem. Areál se nachází na pozemcích, které jsou ve vlastnictví firmy stejně jako všechny stavby na těchto pozemcích. RELIMEX má cca 15 zaměstnanců. Hlavními předměty činnosti firmy je sběr, výkup, třídění, úprava, doprava a prodej druhotných surovin včetně skartace archiválií. Výrazná je zejména orientace na sběrový papír a další druhy papíru a plastů. Nakládání s nebezpečnými odpady je pouze doplňkovou činností a množství nebezpečného odpadu tvoří minimální podíl z celkového množství odpadů.

RELIMEX spol. s.r.o

Působí v Praze a Středočeském kraji, ale prostřednictvím svých smluvních partnerů působí na celém území České republiky i v zahraničí, je členem odvětvového svazu firem v odpadovém hospodářství SPDS – APOREKO a ČESMAD Bohemia.
Se zabývá prodejem papírových a hygienických výrobků; jejími smluvními partnery jsou významní producenti papírových výrobků v České republice i v zahraničí.
Vlastní potřebnou svozovou, manipulační, třídící a lisovací techniku pro nakládání s odpady. Technická zařízení jsou moderní a v dobrém technickém stavu. Mezi nejvýznamnější zařízení patří moderní třídící linka tvořená třídírnou, drtičem a lisem.
Se díky pořízení nové skartační technologie stala největším subjektem na českém trhu v oblasti skartace archiválií.
Má úzkou vazbu na místo podnikání a udržuje dobré vztahy s obcí Záryby – Martinov, firma se podílí na společenských, kulturních a sportovních aktivitách obce, především formou sponzoringu. Dobrá spolupráce s vedením obce se projevuje i v oblasti nakládání s odpady, např. formou poskytnutí techniky při jarních úklidech.

RELIMEX má zaveden integrovaný systém řízení dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2009 – systémy managementu kvality, ČSN EN ISO 14001:2005 - systémy environmentálního managementu a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o programu EMAS.

Hlavními předměty činností firmy je:

  • sběr odpadu
  • výkup odpadu
  • třídění odpadu
  • zpracování a doprava separovaných složek odpadů a prodej druhotných surovin,zejména papíru, plastů a směsných obalů (Tetrapack)
  • skartace dokumentů, likvidace dat dle platné legislativy
  • odvoz a skartace archivních dokumentů po uplynutí zákonných lhůt pro jejich úschovu
  • přistavení bezpečnostních kontejnerů
  • archivace dokumentů a ukládání písemností

 

Skartace dokumentů

Prezentaci procesu skartace si můžete prohlédnout zde.

 

 


Kontakt

Relimex spol. s.r.o.
 Záryby-Martinov 285
 277 13 Kostelec nad Labem
 tel: +420 326 905 103
 fax: +420 326 906 484
 mobil: +420 602 226 317

 Email:
  info@relimex.cz


tip

Politika jakosti a životního prostředí


tip

Svoz a příjem odpadu


tip

Zpracování odpadu


tip

Skladování a expedice odpadu